Jaki wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej pochodzącej z krajowego systemu energetycznego przyjmować przy wystawianiu świadectwa charakterystyki energetycznej budynków? Pytanie bardzo istotne, ponieważ zarówno Rozporządzenie MIiR w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku..."  z dnia 03-06-2014 roku jak i nowe z dnia 27-02-2015 r. , które obowiązują od 18-04-2015 r. nakazują wyliczenie jednostkowej emisji CO2 dla budynku.

Wg aktualnej metodologii: Wartość wskaźnika emisji CO2, w zależności od rodzaju spalanego paliwa We dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz dla ciepła sieciowego, przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez wytwórcę lub dostawcę tego nośnika energii lub energii. W przypadku braku tych danych oraz w pozostałych przypadkach przyjmuje się wartości wskaźnika emisji CO2 opracowywane na rok sporządzenia świadectwa przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107 oraz z 2014 r. poz. 1101).Aktualne (oraz archiwalne) opracowania KOBIZE, w których można znaleźć wskaźniki emisji dla paliw znajduje się na stronie:http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-i-we.

W tych opracowaniu nie ma jednak wskaźnika emisji dla polskiej sieci energetycznej. Skąd wziąć te dane? Do niedawna KOBIZE podawało dwie wartości, które można by uznać za wskaźnik emisji dla energii elektrycznej systemowej (występuą jeszcze w wielu programach do sporządzania świadectw, ale są to już raczej dne archiwalne):

1. Opublikowany w dniu 22-12-2014 r. KOMUNIKAT dotyczący emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej - 831,50 kg CO2/MWh

2. Podany w czerwcu 2011 r. w publikacji: Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce - 0,812 Mg CO2/MWh czyli 812 kg CO2/MWh

Przy obliczaniu wskaźnika z pkt 1. uwzględniono spalanie biomasy co zawyżyło wynik w stosunku do roku 2011. Przy wyznaczaniu wskaźnika w pkt. 2 biomasa została pominięta.

KOBIZE opublikowało 16-06-2016 roku osobny dokument z podanymi aktualnymi wskaźnikami dotyczącymi energii elektrycznej: WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ U ODBIORCÓW KOŃCOWCH na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok

Dokument ten zawiera aż 4(!) wartości tego wskaźnika, jednak do sporządzenia świadectwa najbardziej odpowiedni (wg. Audytoenerg, zastrzeżeniem, że nie jest to oficjalna wykładnia)  jest dla energii elektrycznej ze źródeł spalania z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z elektrowni wodnych i wiatrowych i z uwzględnieniem strat, czyli u odbiorcy końcowego:

825,412 kg CO2/MWh = 229,281 kg CO2/GJ

Na tej samej stronie znajdziemy też drugi dokument przydatny w szczególności dla obliczania efektu ekologicznego dla większości programów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO): WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO2, NOx, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014

W tym dokumencie mamy na szczęście tylko jeden komplet wskaźników.

Dodatkowe informacje