Audytorzy energetyczni i doradcy energetyczni (certyfikatorzy?) wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mają problem z wpisaniem w zgłoszeniu swojej działalności prawidłowego numeru obowiązującej obecnie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Pomocne mogą tu być przytoczone niżej  oficjalne wyjaśnienia GUS. Lektura tego tekstu nie rozstrzyga zdecydowanie jaki numer PKD jest przypisany do działalności audytorskiej ponieważ takiej profesji... nie ma w polskich przepisach (statystycznych i fiskalnych). Aby nie działać w podziemiu musimy  jednak wybrać jakąś podklasę działalności - najbardziej chyba odpowiada 71.12.Z.

Gdybyś był innego zdania lub posiadał pismo z oficjalną interpretacją GUS - chętnie zamieszczę to jako komentarz. Wystarczy kliknąć w menu na Kontakt.

Wyjaśnienia PKD-2007

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podklasa ta obejmuje:

realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Podklasa ta nie obejmuje:

robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,

działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Grupa ta obejmuje wznoszenie kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek lub na zlecenie.

Część robót budowlanych, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.

Wyspecjalizowane roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych sklasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 43.

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podklasa ta obejmuje:

wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:

jednorodzinnych,

wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,

wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:

budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,

budynki szpitali, szkół i biurowe,

hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,

budynki lotnisk,

kryte obiekty sportowe,

garaże parkingowe, włączając podziemne,

budynki magazynowe,

budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,

montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,

działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podklasa ta obejmuje:

projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:

maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi,

projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego,

opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.,

projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych,

wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych,

wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:

wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,

wykonywanie pomiarów hydrologicznych,

opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z,

działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z,

doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,

wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B,

badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1,

projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z,

fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Podklasa ta obejmuje:

wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz

wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając:

wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami,

wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.,

wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz

wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.,

wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność,

wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.,

wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin,

wykonywanie pomiarów uszkodzeń,

wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza,

wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,

wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych,

wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, tam itp.),

działalność laboratoriów policyjnych.

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych

i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,

pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,

działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla

towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),

kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,

działalność związaną z prognozowaniem pogody,

doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,

działalność agronomów i ekonomistów rolnych,

doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,

pozostałe doradztwo techniczne,

doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w

zakresie zarządzania,

działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,

działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

sprzedaży hurtowej na aukcjach używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1,

sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy wysyłkowe lub Internet, sklasyfikowanej w 47.91.Z,

sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy aukcyjne, sklasyfikowanej w 47.99.Z,

pośrednictwa w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 68.3,

działalności rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w 69.20.Z,

doradztwa w zakresie zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,

działalności doradców w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 71.1,

projektowania maszyn, urządzeń i obiektów produkcyjnych, sklasyfikowanego w grupie 71.12.Z, 74.10.Z,

badań weterynaryjnych i nadzoru związanego z produkcją żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,

projektowania i realizowania kampanii reklamowych, sklasyfikowanych w 73.11.Z,

tworzenia stoisk oraz innych miejsc wystawowych, sklasyfikowanego w 73.11.Z,

działalności związanej z organizacją targów i wystaw, sklasyfikowanej w 82.30.Z,

działalności niezależnych licytatorów, sklasyfikowanej w 82.99.Z,
- zarządzania programami lojalnościowymi, sklasyfikowanego w 82.99.Z
- poradnictwa w zakresie zaciągania kredytów i długów,

Komentarz z internetu 18-11-2009 r.:

Witam !
 Link do Pana  wypowiedzi podeslal mi kolega - certyfikator przed egzaminem.

Ja juz  jestem w gornie certyfikatorow  czyli po egzamnie.

Dowiadywalam sie w  sprawie  PKD w regon ( Gdynia ) i uzyskalam nastepujace  informacje dot. PKD do sporzadzania swiadectw energetycznych  :  PKD 71.20 B .

Dysputa byla dluga i goraca i ostatecznie ustalono podane wyzej  PKD jako wlasciowe.,ale jest rzeczywiscie jak Pan pisze - brak jednoznacznego zefiniowania takiej dzialanosci.

 Pozdrawiam,

 Anna Wajda

 ( certyfikator Gdynia )

Dodatkowe informacje