Filtr
 • Programy CERTO2015 i Aterm2020

  Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska z Wrocławia informuje, że aktualizacji programów komputerowych CERTO i Aterm powinna zostać zakończona na początku września br. Liczne błędy w nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej i sprzeczne informacje były przyczyną wydłużonego czasu aktualizacji oprogramowania. Również na początku września zaplanowane zostanie webinarium w sprawie wprowadzonych zmian. DOSTĘPNA JEST JUŻ AKTUALIZACJA PROGRAMU REMA2020. Dla aktualnych użytkowników REMA za niewielką dopłatą: 150 zł netto (184,50 zł brutto).

  Link do pełnej informacji o programie REMA2020

 • Ustawa EE już obowiązuje !

  Ustawa o efektywności energetycznej  z dnia 15.04.2011 r. obowiązuje już od 11.08.2011 r. Jak zwykle brakuje jednak przepisów wykonawczych. Ze źródeł dobrze poinformowanych AudytoEnerg otrzymał informacje o terminie wydania odpowiednich rozporządzeń: na koniec września br. mają ukazać się ich pełne projekty. Podpisanie przez Ministra Gospodarki (ciekawe kto nim będzie?) ma nastąpić w grudniu 2011 r. Tylko na www.AudytoEnerg.pl można zapoznać się z projektem rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej i pozostałymi projektami: o "białych" certyfikatach, o przetargach i o zakresie szkolenia oraz egzaminach na audytora EE.  Wiadomo już, że część z nich ulegnie zmianom. Przykładowo  rozporządzenia o audytach zostanie rozszerzony o sposób obliczeń efektów modernizacji źródeł energii i sieci przesyłowych.

 • Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

  energia_budynki_komunalne_m

  Poradnik "Zarządzanie energią w budynkach komunalnych"

  Praca zbiorowa

  stron 160, okładka miękka

  Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

  Kraków 2009

   Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" wydało bardzo interesujący poradnik pt. „Zarządzanie energią w budynkach komunalnych" w ramach realizowanego projektu pt. „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poradnik jest przewodnikiem wskazującym drogę do bardziej efektywnego zarządzania energią w budynkach komunalnych. Przedstawiono w nim zasady i cel przygotowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, przykłady dotyczące zarządzania energią w budynkach komunalnych z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wskazaniem źródeł finansowania, bądź przeprowadzoną termomodernizację budynków. Poradnik ponadto wyjaśnia podstawowe zasady energooszczędnego oświetlenia budynków.

   

  Zobowiązania Polski zapisane Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie sporządzania charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373). Poradnik wyjaśnia jaki jest główny cel przygotowywania charakterystyki energetycznej – określenie aktualnego poziomu energetycznego budynku.

  Poradnik zachęca do ograniczania emisji CO2, a więc stanowi przyczynek do działań na rzecz ochrony klimatu i realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, poprawa efektywności energetycznej o 20% oraz zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% do roku 2020).

   Polityka na rzecz racjonalizacji zużycia energii przynosi znaczące oszczędności w budynkach komunalnych, a tym samym stanowi doskonały przykład dla wszystkich obywateli, warto więc sięgnąć po poradnik, aby poznać sprawdzone sposoby „Zarządzania energią w budynkach komunalnych".

  Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités"

  Polecam wszystkim zapoznanie się z tą interesujacą pozycją. Już sam dobór autorów zachęca do przeczytania wszystkich rozdziałów:

  - W rozdziale 1 zaproponowana graficzna forma projektowej charakterystyki energetycznej przez mgr inż. Annę Sas-Micuń to chyba jedyna tego typu sugestia, z którą powinni obowiązkowo zapoznać się wszyscy projektanci i twórcy programów do liczenia świadectw energetycznych budynków. Autorka, w chwili pisania tego tekstu pracowała w samym "oku cyklonu" czyli w Ministerstwa Infrastruktury i jest znana większości certyfikatorów nie tylko z egzaminów na Bobrowieckiej 9, ale i olbrzymiego zaangażowania przy propagowaniu idei certyfikacji energetycznej na stanowisku Naczelnika Wydziału Oceny Energetycznej i głównego specjalisty w Departamencie Rynku Budowlanego Ministerstwa Transportu i Budownictwa, kierownika zespołu specjalistów przygotowujących wdrożenie Dyrektywy oraz członka zespołu polskiego w projekcie EPBD Concerted Action mającego na celu koordynacje prac nad wdrożeniem Dyrektywy we wszystkich krajach członkowskich UE.

  - W rozdziale 2  metodologię liczenia  świadectw energetycznych budynków przedstawia  dr inż. Aleksander Panek, prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., adiunkt w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej, członek zespołu specjalistów przygotowujących wdrożenie Dyrektywy, członek zespołu sterującego w projekcie EPBD Concerted Action. Wybitny specjalista w dziedzinie fizyki budowli i budownictwa zrównoważonego, autor licznych prac naukowych artykułów w tych dziedzinach wiedzy.

  - W rozdziale 3 audytor z firmy Egoterm mgr inż. Dariusz Curyło na przykładzie "wziętym z życia" w obrazowy sposób (wykresy i tabele) omawia świadectwo energetyczne budynku szkolnego.

  -  Rozdział 4 poświęcono zagadnieniom oświetlenia - mgr inż. Jacek Piotrowski z firmy Światłoprojekt  omawia w nim praktyczne aspekty oświetlenia wbudowanego występującego w budynkach użyteczności publicznej. Temat szczególnie polecany początkujacym certyfikatorom i audytorom - m.in. przejrzysta tabela porównująca większość występujących w polskich warunkach elektrycznych źródeł światła pozwala na uporządkowanie wiedzy w tym zakresie.

  - Rozdział 5 to zebrany przez przedstawiciela Wydawcy mgr Iwonę Korohoda zbiór 17  interesujacych przypadków termomodernizacji, świadectw energetycznych oraz przedsięwzięć związanych z energooszczędnością i odnawialnymi źródłami energii. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł dr inż. Adolfa Mirowskiego na str. 106; 5.7. Instalacje solarne - teoria a praktyka.  Porusza w nim gorący temat kolektorów słonecznych, a w szczególnośći błędów popełnianych na etapie projektowania, przetargu i wykonawstwa. Warto posłuchać tego praktyka - eksperta firmy Viessmann w Polsce.

  Poniżej przedstawiam szczegółowy spis treści całego tomu.

  Miłej lektury

  Maciej Mierzejewski 

   

  Spis treści

   

  1. Wprowadzenie (Anna Sas-Micuń) 5

  1.1. Główne ustalenia dyrektywy 5

  1.2. Stan prawny 6

  • 1.2.1. Poziom ustawowy 6
  • 1.2.2. Inne nowe uregulowania i zmiany w wykonawczych aktach prawnych 8
  • 1.2.2.1. Wymagania techniczno-budowlane - projektowanie charakterystyki energetycznej 8

  1.3. Wykaz przywoływanych aktów prawnych 16

  l.4. Harmonogram wdrażania dyrektywy na rok 2009 17

  1.5. Ocena energetyczna budynków 17

  • 1.5.1. Świadectwo - wymogi formalno-prawne 18
  • 1.5.2. Budynki istniejące sprzedawane i wynajmowane a świadectwo charakterystyki energetycznej (rynek wtórny) 19
  • 1.5.3. Budynki nowe (rynek pierwotny) i modernizowane a świadectwo charakterystyki energetycznej 20
  • 1.5.4. Nowe wymagania dla projektowanych budynków użyteczności publicznej 21
  • 1.5.5. Nowe wymagania dla termomodernizowanych budynków oparte na premii termomodernizacyjnej 22
  • 1.5.6. Co warto wiedzieć o kosztach świadectwa 23

  1.6. Nowa profesja - osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 23

  1.7. Podsumowanie 25

  2. Ocena energetyczna budynków (Aleksander Panek) 27

  2.1. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku 27

  2.2. Zasady sporządzania świadectw energetycznych budynków 27

  2.3. Określanie charakterystyki energetycznej budynku 31

  • 2.3.1. Uwagi wstępne 31
  • 2.3.2. Procedura obliczeniowa 31
  • 2.3.3. Obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną 34
  • 2.3.4. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania. wentylacji i chłodzenia 36
  • 2.3.5. Chłodzenie i wentylacja 37
  • 2.3.6. Zapotrzebowanie ciepła/chłodu użytkowego dla ogrzewania. chłodzenia i wentylacji 39
  • 2.3.7. Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby oświetlenia wbudowanego 40

  2.4. Wymagania dla nowych budynków i budynków poddawanych przebudowie 42

  2.5. Uwagi końcowe 46

  3. Przykład opracowania charakterystyki energetycznej budynku użyteczności publicznej (Dariusz Curyło) 49

  3.1. Wstęp 49

  3.2. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 50

  3.3. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej 53

  3.4. Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb oświetlenia wbudowanego 54

  3.5. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą 55

  3.6. Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku 55

  4. Energooszczędne oświetlenie w budynkach komunalnych, głównie w szkołach i urzędach (Jacek Piotrowski) 59

  4.1. Wprowadzenie 59

  4.2. Wymagania oświetleniowe 62

  4.3. Techniczne aspekty realizacji oświetlenia 65

  4.4. Praktyczne wskazówki dla realizacji i eksploatacji energooszczędnego oświetlenia 70

  4.5. Wykorzystanie energii odnawialnej dla celów oświetlenia 74

  Literatura 75

  5. Polskie i europejskie przykłady zarządzania energią w budynkach komunalnych z wykorzystaniem OZE (zebrała Iwona Korohoda) 77

  5.1. Zarządzanie energią przez władze lokalne - Bielsko-Biała (woj. śląskie) 77

  5.2. Szpital z instalacją solarną - Częstochowa (woj. śląskie) 84

  5.3. Geotermia - Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 87

  5.4. Wykorzystanie biomasy - Nowa Dęba (woj. podkarpackie) 91

  5.5. Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi - województwo śląskie 97

  5.6. Farma wiatrowa - Tymień (woj. zachodnio-pomorskie) 103

  5.7. Instalacje solarne - teoria a praktyka (Adolf Mirowski) 106

  5.8. Efektywne wykorzystanie energii - Gabrowo (Bułgaria) 114

  5.9. Jak stare budynki mogą stać się atrakcyjne i energetycznie wydajne: żłobek Ivancica - Osijek (Chorwacja) 118

  5.10. Od strategii do działania: lokalne zarządzenia w sprawie polepszenia efektywności

  energetycznej obiektów - Brasov (Rumunia) 122

  5.11. Wiedza to pieniądz! Automatyczne monitorowanie energii i targeting w Leicester (Wielka Brytania) 127

  5.12. Świadectwo energetyczne dla szkoły CEIP Can Falguera w Sant Feliu de Llobregat (Hiszpania) 132

  5.13. Inteligentny Dom - jak dzięki sprawnej modernizacji można zmienić XVIII-wieczny budynek szkoły w efektywny energetyczni e biurowiec - Martjanci, gmina Moravskie Toplice (Słowenia) 135

  5.14. Nowoczesne zarządzanie energią w budynkach szkolnych - Projekt SchooBIEDO 142

  5.15. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych 148

  5.16. Display - kampania łącząca europejską legislację i działania lokalne 151

  5.17. Porozumienie Burmistrzów na rzecz ochrony klimatu 154

 • Fizyka budowli w świetle charakterystyki energetycznej budynków

  fizyka_budowli_w_swietle_charakterystyki_energetycznej_budynk"Fizyka budowli w świetle charakterystyki energetycznej budynków"

  dr inż. Abdrahman Alsabry

  stron 179, okładka miękka

  Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Zielona Góra 2009

  Ten poradnik to bogate źródło praktycznych informacji. Pozwolą Ci na łatwe przebrnięcie  przez zagadnienie związane z certyfikacją energetyczną budynków. To lektura obowiązkowa dla każdego audytora, certyfikatora czy doradcy energetycznego. Polecam go jako jedną z najlepszych publikacji na temat świadectw energetycznych budynków.  Niestety książka nie jest dostępna w księgarniach. Poniżej zamieszczam fragment wstępu i opinię dr inż. Maciej Robakiewicz oraz pełny spis treści.

  Maciej Mierzejewski

  Ze wstępu:

  ... Materiały zawarte w kolejnych rozdziałach mają na uwadze względy dydaktyczne. W rozdziale 1 ,2, i 3 omówiono podstawowe pojęcia i przykłady z wybranych zagadnień "ochrona cieplna budowli". W rozdziale 4 omówiono podstawowe poprawki do współczynnika przenikania ciepła. W rozdziale 5 i 6 omówiono "wymagania izolacyjności cieplnej związane z oszczędnością energii". W rozdziale 7 omówiono zostały "mostki cieplne" z zadaniami. W rozdziale 8 omówiono "Obliczanie projektowej straty ciepła do gruntu". W Rozdziale 9 omówione zostały podstawowe pojęcia z zakresu "charakterystyka energetyczna budynków". W rozdziale 10 przedstawiana została "metoda obliczenia zapotrzebowania energii dla ogrzewania i wentylacji budynku lub lokali nie wyposażonych w instalację chłodzenia". W rozdziale 11 zamieszczone są przykładowe zadania z zakresu "świadectw energetycznych dla budynków mieszkalnych". W części uzupełniającej zamieszczono załączniki.

   

  W podręczniku podjęto wysiłek dostosowania przykładów do obowiązujących przepisów normowych. Nie wszędzie powiodło się to całkowicie, gdyż zarówno polskie normy jak i rozporządzenia znajdują się wciąż w stanie bardzo intensywnych zmian. ...

  AUTOR 

  OPINIA

  dot. pracy pt. FIZYKA BUDOWLI W ŚWIETLE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

  której autorem jest dr inż. Abdrahman Alsabry

  Praca jest podręcznikiem przygotowanym dla słuchaczy studiów podyplomowych, których tematem jest budownictwo energooszczędne, auditing energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. Te studia podyplomowe powinny przekazać słuchaczom pewien szczególny zakres wiedzy z dziedziny fizyki budowli związany z oceną charakterystyki energetycznej budynków. Taki właśnie zakres fizyki budowli uzupełniony o wiedzę dotyczącą przepisów i norm niezbędnych przy dokonywaniu oceny charakterystyki energetycznej zawiera opiniowany podręcznik. Podręcznik zawiera nie tylk terię i przepisy, ale także liczne przykłady, które wyjaśniają praktyczne zastosowanie teorii, co jest jego dużą zaletą.

  Opracowanie i wydanie podręcznika o takiej treści jest jak najbardziej potrzebne, gdyż zainteresowanie problemami budownictwa energooszczędnego i oceny energetycznej budynków niewątpliwie będzie się stale rozszerzać.

  W podręczniku zawarto wszystkie podstawowe problemy związane z dokonywaniem oceny charakterystyki energetycznej budynków.

  dr inż. Maciej Robakiewicz
  Prezes Fundacji Poszanowania Energii
  Sekretarz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
  xx 

   Spis treści

  1. OCHRONA CIEPLNA BUDOWLI 6

  1.1. Opór cieplny warstw jednorodnych 6

  1.2. Opory przejmowania ciepła na powierzchni 6

  2. CAŁKOWITY OPÓR CIEPLNY 7

  2.1. Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego składającego się z warstw

  jednorodnych 7

  2.2. Współczynnik przenikania ciepła 7

  2.3. Zadania 7

Dodatkowe informacje