Prezydent podpisał Ustawę z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Określa ona m.in. nowy dział Energia oraz zadania ministra do spraw energii:

"...Art. 7a. 1. Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw.

2. Do ministra właściwego do spraw energii należą w szczególności sprawy:

  1. polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej;
  2. rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;
  3.  bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;
  4.  infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  5.  inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.

3. Ministrowi właściwemu do spraw energii podlega Agencja Rezerw Materiałowych...”

Dodatkowe informacje