Polskie Normy w świadectwach energetycznych

Rozporządzeniu MI w sprawie metodologii obliczania świadectw charakterystyki energetycznej budynku powołuje 9 norm obowiązujacych w Polsce. Czy to wszystkie dokumenty normalizacyjne, które należy uwzględnić przy certyfikacji? Lektura tych norm oraz pozostałych przepisów obowiązujących doradców (audytorów) energetycznych zmusza do zapoznania się z szeregiem następnych PN. Przedstawiony poniżej wykaz to niezbędne minimum z jakim powinien zapoznać się każdy szanujacy się certfikator. Wszystkie dane (oprócz ostatniej kolumny) zaczerpnięte z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego SA - tam też można wszystkie normy zakupić. Uwaga: taki komplet to wydatek ponad 2100 zł brutto w najtańszm wariancie czyli za zakup szyfrowanego pliku PDF przesłanego e-mailem.

Jeśli uważasz, że w powyższym wykazie czegoś brakuje brakuje - napisz:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

L.p. Symbol Nazwa Wprowadza Zastępuje Stron Cena
Brutto
Pliku
Wymie-
niona w:
1 PN-EN ISO
13790
:2009
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia PN-EN ISO
13790:2008
PN-EN ISO
13790:2008
171 196,42
Podano metody obliczania do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych i niemieszkalnych lub ich części, zwanych dalej "budynkami". Uwzględniono obliczenia: a) przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację strefy budynku, gdy jest on ogrzewany lub chłodzony do stałej temperatury wewnętrznej; b) udziału wewnętrznych zysków ciepła i zysków ciepła od nasłonecznienia w bilansie cieplnym budynku; c) rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia, w celu utrzymania określonego zestawu temperatur w budynku - ciepło utajone nie jest uwzględnione; d) rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynku, z zastosowaniem danych wejściowych otrzymanych z odpowiedniego zestawu norm odnoszących się do niniejszej normy i określonych w Załączniku A
2 PN-EN
14351-1:2006
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności EN 14351-1
:2006 [IDT]
PN-B-10085
:1988,
PN-B-10085
:1988/Az3:2001
PN-B-10085
:1988/Az2:1997
55 261,57 Rozp
Określono niezależne od materiału właściwości eksploatacyjne, które mają zastosowanie do uruchamianych ręcznie lub napędem okien (łącznie z oknami dachowymi, oknami dachowymi o odporności na działanie ognia zewnętrznego i drzwiami balkonowymi), drzwi zewnętrznych (łącznie z bezościeżnicowymi drzwiami szklanymi i drzwiami na drogach ewakuacyjnych) oraz zestawów okienno-drzwiowych, przeznaczonych do montowania w pionowych otworach ściennych lub w pochyłych dachach w przypadku okien dachowych. Zakresem objęto okna otwieralne, stałe lub częściowo stałe, z jednym lub więcej niż jednym skrzydłem, całkowicie lub częściowo przeszklone (łącznie z każdym nieprzezroczystym wypełnieniem) oraz zestawy drzwiowe z wbudowanymi naświetlami lub elementami bocznymi ujętymi w jedną ościeżnicę i przeznaczonymi do zamontowania w obrębie jednego otworu (jeśli takie występują). Dotyczy wyrobów łącznie z okuciami, uszczelkami, otworami przeszklonymi, żaluzjami, skrzynkami żaluzji i/lub zasłonami, jeśli występują. Wyrobów objętych niniejszą normą nie ocenia się pod kątem zastosowań w strukturze budynku
3 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania EN ISO 6946:2007 [IDT] PN-EN ISO 6946:2008 33 176,90 Rozp
Podano metodę obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła komponentów budowlanych i elementów budynku, z wyjątkiem drzwi, okien i innych elementów oszklonych, ścian osłonowych, komponentów przez które odbywa się przenoszenie ciepła do gruntu oraz komponentów, przez które przewiduje się nawiew powietrza
4 PN-EN ISO 13830:2005 Ściany osłonowe -- Norma wyrobu EN 13830
:2003 [IDT]
PN-EN 13830
:2004
25 148,60 Rozp
Określono właściwości ścian osłonowych i podano dane techniczne o zmiennych wymaganiach eksploatacyjnych w Europie oraz kryteria i kolejność badań, którym poddawany jest wyrób w celu wykazania zgodności, i które mają zastosowanie w zapewnieniu prawidłowego systemu produkcji, jak również w projektowaniu ścian osłonowych i zamykają się w zakresie do 15 stopni odchylenia od powierzchni elewacji
5 PN-EN
12831
:2006
Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego EN 12831
:2003 [IDT]
PN-EN 12831
:2004
82 337,70 Rozp
Podano metody obliczania strat ciepła oraz określono sposób obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną dla typowych przypadków w warunkach projektowych. Typowe przypadki dotyczą w rzeczywistości większości budynków z pomieszczeniami o ograniczonej wysokości (nie przekraczającej 5 m) i ogrzewanych stale, zgodnie z wymaganiami projektowanymi
6 PN-EN ISO
10077-1 :2007
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne EN ISO 10077-1
:2006 [IDT]
PN-EN ISO 10077-1
:2006
40 104,07 WT
Określono metody obliczania współcznnika przenikania ciepła okien i drzwi składających się z oszklonych lub nieprzeźroczystych płycin ujętych w ramę z żaluzjami lub bez żaluzji
7 PN-EN ISO
10077-2
:2005
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram EN ISO 10077-2
:2003 [IDT]

31 84,91 WT
Podano metodę i dane dotyczące materiału do obliczania współczynnika przenikania ciepła ram i współczynnika liniowego przenikania ciepła obejmującego efekty krawędzi spowodowane oszkleniem lub innymi elementami wypełniającymi (załącznik C). Metoda ta może być stosowana do określania przepływu strumienia ciepła i temperatury powierzchni elementów ram
8 PN-EN ISO
10211
:2008
Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie cieplne i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe EN ISO 10211:2007 [IDT] PN-EN ISO
10211:2008
PN-EN ISO
10211-1:2005
PN-EN ISO
10211-2:2002
PN-EN ISO
10211-1:2005
/Ap1:2006
51 235,80 Rozp
Podano wymagania dotyczące modelu geometrycznego 3-D i 2-D mostka cieplnego do komputerowych obliczeń strumieni ciepła i minimalnych temperatur powierzchni. Określono granice geometryczne i podpodziały modelu, cieplne warunki brzegowe i wartości cieplne oraz zależności, jakie należy stosować. Model oparto na następujących założeniach: warunki ustalone, niezależność wszystkich właściwości fizycznych od temperatury, brak źródeł ciepła wewnątrz elementu budynku. Podano definicje 20 terminów
9 PN-EN ISO
13370
:2008
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Wymiana ciepła przez grunt -- Metody obliczania EN ISO 13370:2007 [IDT] PN-EN ISO 13370:2001 51 107,20 PN-EN 12831:2006
Podano metody obliczania współczynników przenoszenia ciepła i wielkości strumieni ciepła przez elementy budowlane w kontakcie cieplnym z gruntem. Podano obliczenia składowej stacjonarnej przenoszenia ciepła (średnia roczna wielkość strumienia ciepła) oraz składowej wywołanej rocznymi okresowymi wahaniami temperatury (sezonowe wahania strumienia ciepła wokół średniej rocznej). Podano 9 definicji terminów
10 PN-EN ISO
7345
:1998
Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje EN ISO 7345:1995 [IDT] PN-B-02021:1993 11 38,43 PN-EN ISO 10211:2008
Zdefiniowano 22 terminy i podano ich jednostki stosowane w dziedzinie izolacji termicznej
11 PN-EN ISO
13788
:2003
Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa -- Metody obliczania EN ISO 13788
:2001 [IDT]
PN-EN ISO 13788
:2002
36 104,07 PN-EN ISO 10211:2008
Podano metodę obliczania minimalnej temperatury powierzchni wewnętrznej komponentów i elementów budynku koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni (szczególnie uwzględniając ryzyko rozwoju pleśni) i metodę przewidywania kondensacji międzywarstwowej spowodowanej dyfuzją pary wodnej. Poza krytyczną wilgotnością powierzchni i kondensacją międzywarstwową przy projektowaniu komponentu budowlanego mogą być rozpatrywane również inne aspekty związane z wilgocią, np. woda gruntowa, skraplanie, wewnętrzna konwekcja wilgoci
12 PN-EN ISO
14683
:2008
Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne EN ISO 14683
:2007 [IDT]
EN ISO 14683
:2007 [IDT]
29 159,58 Rozp.
Określono uproszczone metody obliczania strumieni ciepła przepływających przez liniowe mostki cieplne. Podano wymagania w odniesieniu do katalogów mostków cieplnych oraz ręcznych metod obliczania, a także tabelaryczne wartości orientacyjne liniowego współczynnika przenikania ciepła. Podano definicje 4 terminów
13 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze
PN-B-02421
:1985
11 34,70 Rozp - WT
Normą objęto izolacje cieplne w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz w sieciach cieplnych prowadzonych w kanałach i napowietrznie. Określono podstawowe wymagania dotyczące zakresu stosowania izolacji cieplnej w każdej z wyżej wymienionych instalacji, materiałów stosowanych do wykonania izolacji właściwej i płaszczy ochronnych, grubości warstwy izolacyjnej, wykonywania izolacji cieplnych wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz wymagania jakie izolacja cieplna ma spełniać w momencie jej odbioru. Podano sposób oceny i badań cech zewnętrznych izolacji, jej wykonania oraz sprawdzania grubości warstwy izolacji właściwej
14 PN-/B-03430:1983
/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania
PN-B-03430:1974 3 37,00 Rozp
Określono maksymalną wysokość budynków, w których może być stosowana wentylacja grawitacyjna. Podano wymagania dotyczące nawiewników powietrza zewnętrznego i zakres ich stosowania w budynkach. Podwyższono minimalną wielkość strumienia powietrza zewnętrznego dla jednej osoby w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach. Wykluczono jednoczesne stosowanie w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Ograniczono stosowanie wentylacji dyżurnej w pomieszczeniach. Wyeliminowano zbiorcze przewody wentylacji grawitacyjnej. Zaostrzono wymagania dotyczące szczelności drzwi wewnętrznych w budynkach
15 PN-ISO
9836
:1997
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. ISO 9836
:1992 [IDT]
PN-B-02365
:1970
PN-B-02360
:1969
14 84,67
W celu określenia wymiarów powierzchniowych w normie używa się pojęcia przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Podane wskaźniki mają praktyczne zastosowanie do liczbowego wyrażania parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków lub jako wartości pomocnicze przy projektowaniu. Norma przeznaczona jest do stosowania przy opracowywaniu: 1) informacji o geometrii budynku wraz z jego otoczeniem; 2) dokumentacji technicznej związanej z funkcjonowaniem budynku; 3) oceny, porównania lub sprawdzania parametrów związanych z kształtowaniem budynku

Dodatkowe informacje