Kontrola termograficzna izolacyjności

  • Drukuj

W miesięczniku Inżynier Budownictwa w nr 2 i 3 w 2011 roku ukazał się bardzo ciekawy artykuł Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych autorstwa dr inż. Aliny Wróbel i dr inż. Andrzeja Wróbla z AGH. Odpowiada on na bardzo często zadawne przez użytkowników kamer termograficznych pytanie: czy termogram to tylko wizualizacja zjawisk cieplnych czy też metoda pomiarowa?

W drugiej części artykułu autorzy udawadniają, że przy pomocy nowoczesnych kamer pracujących w podczerwieni można z dokładnością techniczną obliczyć współczynnik przenikania ciepła przegród, uwzględniąc przy tym wszystkie mostki cieplne i niejednorodność warstw. W podsumowaniu piszą m.in.:

"...Ekwiwalentny współczynnik przenikania ciepła, obliczany jako iloraz gęstości strumienia ciepła na wewnętrznej powierzchni ściany i różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach, wynosił odpowiednio 0,26 i 0,80 W/m2K na powierzchni ściany jednowarstwowej i słupków, a wartość średniej ważonej współczynnika U dla powierzchni całej ścianki kolankowej wyniosła 0,42 W/m2K. Nadmienić należy, że wartość U obliczona dla 42-centymetrowej ściany z bloczków Ytong odmiany 400 wynosi 0,25 W/m2K.

Pewnych kłopotów w termograficznej metodzie określenia gęstości strumienia ciepła przysparza potrzeba dokładnej znajomości współczynnika przejmowania ciepła. Pomiary doświadczalne wykazały, że jego wartość można przyjąć na podstawie PN-EN ISO 6946, z uwzględnieniem prędkości ruchu powietrza w pobliżu powierzchni. Równoczesny z obrazowaniem termograficznym punktowy pomiar gęstości strumienia ciepła ciepłomierzem pozwala na niezależne (kontrolne) wyznaczenie wartości współczynnika przejmowania ciepła.

Nie bez znaczenia jest  całkowita nieinwazyjność metody termograficznego obrazowania (nie zaburza badanego pola temperatury i nie wpływa destrukcyjnie na obiekt) i możliwość zdalnego wykonania pomiaru, co ma duże znaczenie w przypadku badania obiektów zabytkowych bądź takich, w których bezpośredni dostęp do powierzchni jest utrudniony. Największą zaletą termografi i jest możliwość szybkiego pomiaru i obrazowa postać jego wyniku – termogram.

dr inż. Alina Wróbel

dr inż. Andrzej Wróbel

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska..."

Tu można pobrać cały artykuł w pliku pdf (650 kB):

Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych