Polityka ochrony danych osobowych

W związku z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Audytoenerg Maciej Mierzejewski z siedzibą w Cieszynie, ul. Stawowa 71, zwaną dalej Audytoenerg, będącą administratorem danych, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach związanych z działalnością Audytoenerg, w tym do celów promocji, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez Audytoenerg, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadczam, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Audytoenerg, oraz od podmiotów z nią współpracujących, informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Audytoenerg, oraz przez podmioty z nią współpracujące, środków porozumiewania się na odległość w celu składania propozycji zawarcia umowy zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)

POWRÓT DO OFERTY

Dodatkowe informacje