Filtr
 • Projekt rozporządzenia o audytach EE

  AudytoEnerg dotarł do projektu rozporządzenia określającego zasady sporządzania audytu energetycznego na potrzeby projektowanej ustawy o efektywności energetycznej. Lektura ciekawa bo:

  "...Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej dotyczących budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków usługowych i użyteczności publicznej, lokalnych źródeł ciepła (o mocy nominalnej do 11.6 MW), lokalnych sieci ciepłowniczych (o nominalnej mocy przesyłowej do 11,6 MW) stosuje się, z zastrzeżeniem § 4, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346)..."

 • Klaster energetyczny

   

  Od ponad roku w województwie śląskim i małopolskim funkcjonuje  nowy podmiot gospodarczy o nazwie KLASTER ENERGETYCZNY. Nie posiada osobowości prawnej, ale potężny potencjał  zawarty w ofercie firm i innych podmiotów uczestniczących w tym przedsięwzięciu . Poniżej zamieszczam pełny tekst porozumienia będącego podstawą prawną istnienia tej organizacji, skupiającej różne podmioty zinteresowane efektywnym wykorzystaniem energii.  Koordynatorem całości jest Kierownik Zespołu Doradców i zarazem Pełnomocnik Zespołu Doradców Klastra Energetycznego Sp. z o.o. Pan Adam Wojewodzic, tel./fax  33 812 64 18, e-mail: awojewodzic@cci.pl
  Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy moża znaleźć na stronie www.klaster-energetyczny.pl (link nieaktualny)

   

   POROZUMIENIE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KLASTRA ENERGETYCZNEGO

   

  Niniejszym, Strony postanawiają co następuje:

   
  Strony, podejmując inicjatywę tworzenia Klastra Energetycznego będą się koncentrować na efektywniejszym gospodarowaniu energią poprzez inicjowanie i wdrażanie działań proinnowacyjnych w zakresie transferu wiedzy oraz technologii.
  Celem działań Klastra Energetycznego będzie wzajemna współpraca zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw, skutkująca zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku prowadzenia działalności oraz propagowanie zachowań oraz projektów proenergetycznych.
  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez świadczenie sobie usług wewnątrz Klastra jak również  świadczenie usług dla firm współpracujących z członkami Klastra Energetycznego co ma za zadanie wspierać działalność rynkową przedsiębiorców tworzących klaster.
  Na podstawie niniejszego Porozumienia Strony przystępują do tworzenia Klastra Energetycznego. Celem niniejszego Porozumienia jest ustalenie  warunków współpracy pomiędzy Stronami w ramach Klastra.   

  §1

   Z dniem 2.11. 2009 roku, rozpoczyna swoją działalność "Klaster Energetyczny".

   

  §2

   Członkowie Założyciele Klastra Energetycznego powołują spośród swojego grona Grupę Inicjatywną  w składzie:

   1. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu z siedzibą w Bielsku-Białej

   2. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

   3. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie

   Funkcje administracyjne niniejszego Porozumienia pełni Regionalna Izba Handlu i Przemysłu z siedzibą Bielsku Białej w ramach Projektu „KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” przy ul. Wzgórze 19 ,43-300 Bielsko-Biała.

   

   §3

   Klaster Energetyczny ma charakter otwarty, co oznacza że może  przyjąć nowych członków, o ile nowy członek podpisze deklarację członkowską, Regulamin Organizacyjny Klastra Energetycznego i przejdzie poprawnie procedurę przystąpienia do partnerstwa.

   1. Do porozumienia o współpracy mogą przystąpić osoby trzecie, a w szczególności przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i jednostki badawcze, które złożą na ręce  Koordynatora deklarację przystąpienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Porozumienia.

  2.  Koordynator, po uzyskaniu akceptacji większości członków Grupy Inicjatywnej przekazuje w terminie 3 dni informację o złożeniu przez osobę trzecią deklaracji przystąpienia wszystkim pozostałym stronom porozumienia. Każdej stronie przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia.

  3.  Prawo złożenia pisemnego sprzeciwu przysługuje również Koordynatorowi, który zawiadomić może osobę trzecią o sprzeciwie wobec jej przystąpienia do porozumienia w terminie miesiąca od złożenia deklaracji.

  4.   Przystąpienie osoby trzeciej do porozumienia jest skuteczne z chwilą upływu  terminu do złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, albo z chwilą złożenia przez wszystkie strony porozumienia zgodnego oświadczenia na ręce osoby trzeciej o akceptacji jej przystąpienia.

   5.  Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie o współpracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ustanie członkostwa w Klastrze następuje na wniosek samego Parnera lub  Koordynatora Klastra.  

  §4

   1. Zadaniem Grupy Inicjatywnej jest wypracowanie struktury Klastra Energetycznego, określenie jego składu i formy prawnej oraz opracowanie celów i planu działania klastra zakończonego harmonogramem i szczegółowymi zadaniami. Powyższe szczegółowe zadania zostaną zdefiniowane podczas zebrań członków Klastra Energetycznego lub podczas pracy w grupach tematycznych na udostępnionym narzędziu informatycznym. Partnerzy Klastra Energetycznego będą powiadamiani przez Koordynatora Klastra o dniu, miejscu i porządku Zebrania Klastra Energetycznego na 10 dni przed terminem. Zawiadomienia będą dokonywane drogą elektroniczną do osoby wskazanej zgodnie z zapisami §7 niniejszego porozumienia. Zebrania Klastra Energetycznego będą  organizowane w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku.

   2. Zadania określone w niniejszym paragrafie, zostaną zrealizowane w terminie  do 31.03.2010 roku.

   3. W terminie do 31.06.2010r. każdy z Partnerów Klastra w oparciu o zadania szczegółowe przedstawi zakres rzeczowy prac oraz ich proponowany kosztorys z wyszczególnieniem kosztów kwalifikowanych, możliwych do sfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 5.1,, Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym ".

   4. Strony przyjmują do wiadomości, że maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 20 milionów złotych w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych, 400 tysięcy złotych w części wydatków na doradztwo; 1 milion złotych w części dotyczącej wydatków na szkolenia.

   5. Strony przyjmują do wiadomości , że zakres rzeczowy planowanych do realizacji pzrez nich zadań musi zamykać się następującym katalogiem:

  - zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją;

  - doradztwo z zakresu opracowania  planów rozwoju i ekspansji powiązania;

  - udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń;

  - zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej

  - infrastruktura sieci szerokopasmowych;

  - działania promocyjne powiązania w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w powiązaniu,

  - zarządzanie ogólnodostęonym zapleczem technicznym powiązania,

  - organziacja programów szkoleniowych, warsztaów i konferencji  celem  wspierania  procesu dzielenia sie wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami powiązania.

   6. Strony przyjmują do wiadomości, że wysokość dofinansowania w zakresie inwetycji uwzględnia się w wysokości do 100 %   całkowitych wydtaków kwalifikowanych na inwestycje; intensywność wsparcia w zakresie wydatków na zakup usług doradczych związanych z realizacją projektu dla uczestników powiązania  kooperacyjnego innych niż koordynator, nie może przekroczyć 50% tych wydatków, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności uczestnika powiązania kooperacyjnego  lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi tego uczestnika; intensywność wsparcia w zakresie wydatków na zakup usług doradczych dla koordynatora  powiązania kooperacyjnego  może wynosić 1000% tych wydatków;intensywność wsparcia w części dotyczącej szkoleń specjalistycznych dla uczestników powiązania kooperacyjnego   nie może przekroczyć : 45 % wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadających na mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę, 35% wydatków na pokrycie kosztów szkolenia przypadajacych na pzredsiębiorcę innego niż mikro-, mały i średni.

   7. Strony przyjmują do wiadomości, że  w pzrypadku przekroczenia przez wszytskich partnerów kwot o których mowa w § 4 pkt. 4Koordynator Klastra w negocjacjach z partnerami będzie ograniczał koszty każdego z nich a w przypadku braku porozumienia  skorzysta z przysługujących mu uprawnień, o których mowa w § 3 pkt.. 5 niniejszego porozumienia.

   8. Strony przyjmują do wiadomości, że szczegółowe informacje nt. kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań dostępne są na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w dokumentacji wcześniej organizowanych konkursów.

   

  §5

  Jakiekolwiek koszty finansowe związane z realizacją niniejszego Porozumienia będą pokrywane przez Strony jedynie za uprzednio uzgodnionymi i podpisanymi, odrębnymi umowami lub decyzjami potwierdzonymi zawsze w formie pisemnej. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez siebie działania, w szczególności za zobowiązania finansowe, nie obciążając nimi pozostałych Stron Porozumienia, o ile nie postanowiono inaczej w drodze odrębnej umowy.  

  §6

  Niniejsze porozumienie powołuje Koordynatora Klastra tj. Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, który do czasu wykonania prac o których mowa w §4 sprawować będzie funkcje zarządcze Klastra Energetycznego.

   Funkcja Koordynatora Klastra może zostać przekazana na podstawie pełnomocnictwa innemu Partnerowi Klastra będącemu jednocześnie Instytucją Otoczenia Biznesu lub fundacją, zarejestrowanym stowarzyszeniem, spółką akcyjną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostką badawczo - rozwojową, spełniającą wymagania o których mowa w wytycznych do działania 5.1  POIG. Przekazanie funkcji Koordynatora Klastra nie wymaga zgody innych Partnerów. Pełnomocnictwo może podlegać odwołaniu. O fakcie tym informowani są Partnerzy Klastra w terminie 3 dni od daty odwołania pełnomocnictwa.

   §7

   Każda ze Stron w terminie do 15.12.2010 r. wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za wzajemne kontakty, wszelkie zawiadomienia, zgody oraz inne informacje związane z niniejszym Porozumieniem. Każdemu z przedstawicieli Partnera zostanie założone konto wraz z podaniem hasła na serwerze www.klaster-energetyczny.pl (link nieaktualny) wraz z przypisaniem mu uprawnień do zarządzania klastrem w tzw. obszarze:  Dla Partnerów.

   Dostęp do informacji niejawnych wymaga od Partnera zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła dostępu. Funkcje administracyjne narzędziem IT w części merytorycznej będą prowadzone przez Koordynatora Klastra natomiast w części technicznej przez dostawcę narzędzia IT i będą podlegały finansowaniu w ramach zawiązywania się inicjatyw posiadających zewnętrzne finansowanie. 

   

  §8

   W przypadku zmian organizacyjnych każda ze Stron zawiadomi drugą Stronę o nowych osobach kontaktowych. Zmiana osoby kontaktowej pociąga za sobą zamianę dostępu do narzędzia internetowego tj. założenie nowego loginu wraz z hasłem.

   

  §9

   Niniejsze Porozumienie nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku podległości pomiędzy Stronami. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Klastrem a Członkami w zakresie prowadzonej przez Strony działalności, Partnerzy będą realizować swoje zobowiązania w sposób autonomiczny, niezależny i na własną odpowiedzialność.

   §10

   Niniejsze Porozumienie będzie rządzone prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory powstałe wskutek lub w związku z niniejszym Porozumieniem będą podlegały ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach zgodnie z regulaminem Sądu.

   § 11

   Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Proponowane przez Partnerów zmiany Regulaminu organizacyjnego wymagają zgody Koordynatora Klastra.

    

  § 12

   Treść Porozumienia, Regulaminu organizacyjnego podlegają upublicznieniu na stronie Klastra Energetycznego.

   

  §13

    Integralną częścią niniejszego porozumienia jest regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do porozumienia. partnerzy porozumienia zapoznali sie z treścią Regulaminu organizacyjnego oraz akceptują jego zapisy.
   

  § 14

   Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w tylu kopiach jednobrzmiących egzemplarzy ilu Partnerów  podpisało niniejsze Porozumienie oraz Regulamin. Dodatkowo sporządzony został jeden egzemplarz dla Klastra Energetycznego, który będzie w posiadaniu Koordynatora Klastra lub Pełnomocnika ustanowionego na podstawie §6 niniejszego Porozumienia.

Dodatkowe informacje